O

Overall Marketing Strategy

Marketing tổng thể là xem các bộ phận, kênh marketing của doanh nghiệp là một thể thống nhất. Cần có chiến lược marketing tổng thể và kế hoạch marketing dài hạn để triển khai.

The repository for this project is empty