Commit 47c01256 authored by Đào tạo seo traffic's avatar Đào tạo seo traffic
Browse files

Add new file

parent 57cf5ee2
Định nghĩa Internal Link là gì?
Liên kết nội bộ là một trong những yếu tố xếp hạng từ khóa của google. Internal link là cách tạo ra liên kết từ trang này qua trang khác trên cùng một domain. Tức là link từ bài viết về thư mục hay trang chủ, có thể link từ bài về trang chủ hay category. Chúng thường được sử dụng trong việc điều hướng liên kết dành cho google bot và người dùng và chia sẽ sức mạnh đến trang liên kết tới. Từ đó góp phần, giúp trang web cải thiện hơn trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Kiến thức SEO khá phong phú và đa dạng, định nghĩa Internal Link là 1 trong những định nghĩa về SEO hết sức quan trọng trong SEO mà bạn cần nắm vững.
Sự khác nhau giữa Internal Link và External Link là gì?
Có một sự khác biệt lớn giữa Internal Link và External Link là gì mình sẽ tìm hiểu dưới đây nhé.
Internal là sự liên kết bên trong trang web.
Có thể kiểm soát được tất cả các link, vì mình làm quản trị mà, nếu không thì sử dụng công cụ ahref để kiểm tra tất các các trang liên kết trong trang này.
Dễ dàng tạo internal link, hoàn toàn miễn phí.
Truyền sức mạnh giữa các trang trong website, Nếu trang web của bạn uy tín, thì đi link con trỏ về site bạn cần SEO sẽ giúp từ khóa lên top rất nhanh.
External Link là sự liên kết bên ngoài trang web trỏ về website mình.
Khó kiểm soát backlink, vì không phải trang web của mình, nếu admin nó không ưa nó xóa link mình đi là mình bị mất link. Vì vậy làm external link thì 2 - 3 tháng phải kiểm tra backlink lại 1 lần. Xem link mình còn nay mất nha. Nhiều khi trang web bạn bị chơi xấu từ nhiều domain khác nhau thì bạn còn biết báo cáo với google.
Có thể bạn phải tốn tiền để mua backlink từ những trang web uy tín. Để từ khóa mình lên top nhanh hơn.
Truyền sức mạnh từ trang web khác tới trang web mình, tăng domain Authority
Trang nào được google đánh giá chất lượng nhất?
Trang web của bạn site nào được google đánh giá cao nhất thì trang đó đặt link là chất lượng nhất. Vậy làm sao bạn biết trang web bạn trang nào đang được google ưu tiên với từ khóa bạn cần SEO. Bạn có thể dùng cú pháp sau: site:domain keyword.
Nếu bạn tạo 3 bài cùng liên quan đến 1 key ví dụ như hình ví dụ trên đi với từ khóa "cách tạo backlink", thì bài viết "cách tạo backlink được hàng vạn SEOer VN & Global sử dung" đang top 1. Tức là google đang ưu tiên trang này nhất. Vậy bạn muốn SEO cho từ khóa "cách tạo backlink" thì mình nghĩ nên chọn trang vị trí top 1 để làm SEO là nhanh lên top nhất.
Ví dụ về các Internal Link phổ biến
• Link từ trang chủ đến các danh mục, bài viết
• Link từ danh mục đến các bài viết
• Link từ bài viết này đến bài viết kia
• Link từ menu, footer
• Link dạng banner đặt trên website
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment